• De leveringsdata worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangegeven te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de koper niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten onze laste of om een andere aanspraak tegenover ons te laten gelden.
  • Het risico gaat over op de koper vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond. De goederen worden aangezien als zijnde geleverd en aanvaard in de magazijnen van de fabrikant. De goederen reizen steeds op risico van de koper, ongeacht de modaliteiten van het transport. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs en desgevallend ook van intresten en kosten.
  • Prijsoffertes worden steeds te louter informatieve titel verstrekt. Bestellingen zijn pas bindend en geldig na aanvaarding door een bevoegd persoon binnen de onderneming.
  • Bij verkoop ten magazijne van de verkoper, kan de koper eens deze de goederen heeft aanvaard, de verkoper niet meer aanspreken voor zichtbare gebreken. Bij aflevering van de goederen bij de koper, dient deze zichtbare gebreken in te roepen binnen de 48 uur na de aflevering. Binnen deze termijn dient de koper een aangetekend schrijven te versturen aan de verkoper waarin een gedetailleerde en limitatieve opsomming wordt gegeven van de gebreken. De gehoudenheid van de verkoper in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.
  • Eventuele verborgen gebreken dienen te worden ingeroepen bij wijze van aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na de levering, bij gebreke waaraan een vordering op deze basis uitgesloten is. De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de levering, en dit op straffe van verval.
  • De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden uit welken hoofde ook voor zijn lichte fout. Behoudens in geval van opzet is zijn aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  • Onze facturen zijn contant betaalbaar te Geel (B). Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden is de verkoper gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling de leveringen te staken en nieuwe bestellingen te weigeren. Bij niet-betaling op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de totale prijs, met een minimum van € 65, dit alles zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. In geval de koper de goederen wederverkoopt, cedeert hij aan de verkoper ten titel van pand, van nu af aan, alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop.
  • In geval de koper de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de koper, dient hij een schadevergoeding te betalen van 25 % op het totaalbedrag.
  • Bij strijdigheid van factuurvoorwaarden van verkoper en koper primeren voorliggende.
  • De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.
  • Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel het Vredegerecht te Geel en de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.